Pamiętnik Puławski Zeszyt 140 Drukuj
TREŚĆ
Wspomnienie o profesorze doktorze habilitowanym Czesławie Maćkowiaku (1931–2005)
1. R. Bodarski, T. Wertelecki, T. Kowalik – Wpływ chemicznych dodatków na skład chemiczny, jakość i tlenową trwałość kiszonki z całych roślin kukurydzy pełny tekst
2. J. Borowiecki – Przegląd prac nad Festulolium braunii (K. Richter) A. Camus pełny tekst
3. G. Cacak-Pietrzak, A. Ceglińska, A. Sułek – Wpływ nawożenia azotem i antywylegaczy na plon i jakość ziarna pszenicy ozimej pełny tekst
4. E. A. Czyż – Wpływ systemów uprawy roli na wybrane właściwości fizyczne gleby i plonowanie kukurydzy w monokulturze pełny tekst
5. A. Gajda, S. Martyniuk – Zawartość drobnocząsteczkowej frakcji materii organicznej i C w biomasie mikroorganizmów w glebach o różnym składzie granulometrycznym pełny tekst
6. A. Harasim, M. Matyka – Ważniejsze elementy technologii produkcji wpływające na poziom plonowania pszenicy ozimej oraz ich zmiana w ujęciu długookresowym pełny tekst
7. J. Hołaj, M. Machul – Modelowanie kosztów produkcji kiszonki z kukurydzy pełny tekst
8. B. Klepacki, B. Gołębiewska – Zmiany w opłacalności produkcji kukurydzy na ziarno w Polscepełny tekst
9. S. Krasowicz, W. Nowacki – Wpływ intensywności technologii na efektywność produkcji roślinnej pełny tekst
10. M. J. Król, A. Perzyński – Wykorzystanie benzenu jako jedynego źródła węgla w wiązaniu wolnego azotu przez bakterie z rodzaju Azospirillum i Pseudomonas stutzeri pełny tekst
11. A. Kruczek – Reakcja odmian kukurydzy na sposób nawożenia dwuskładnikowym nawozem NP w zależności od terminu siewu pełny tekst
12. A. Kruczek – Wpływ dawek azotu i sposobów stosowania nawozów azotowych i nawozu wieloskładnikowego na plonowanie kukurydzy pełny tekst
13. A. Kruczek – Wpływ nawożenia startowego nawozami azotowymi i nawozem wieloskładnikowym na tempo wschodów kukurydzy pełny tekst
14. A. Kruczek, P. Szulc – Wpływ wielkości dawki fosforu, rodzaju nawozu i sposobu nawożenia na plonowanie kukurydzy uprawianej na ziarno pełny tekst
15. M. Machul – Zastosowanie testu SPAD do ustalenia uzupełniającej dawki azotu dla kukurydzy pełny tekst
16. M. Machul, T. Jadczyszyn – Przydatność wskaźnika względnej zawartości chlorofilu do oceny stanu odżywienia kukurydzy azotem pełny tekst
17. I. J. Niedziółka, M. Szymanek – Próba oceny technologii produkcji kukurydzy cukrowej z zastosowaniem kombajnowego zbioru kolb i ich mechanicznego odziarniania pełny tekst
18. J. Podleśny – Wpływ sposobu siewu i rozstawy rzędów na wzrost, rozwój i plonowanie zdeterminowanej formy łubinu białego pełny tekst
19. J. Podleśny, A. Stochmal – Wpływ światła laserowego na niektóre procesy biochemiczne i fizjologiczne w ziarnie i roślinach kukurydzy (Zea mays L.) pełny tekst
20. H. Rola, M. Kucharski – Zastosowanie różnych metod identyfikacji odporności chwastów na herbicydy na przykładzie taksonów występujących w kukurydzy pełny tekst
21. H. Rola, T. Sekutowski – Wpływ systemów uprawy na dynamikę rozkładu wybranych herbicydów sulfonylomocznikowych stosowanych w kukurydzy pełny tekst
22. H. Rola, T. Sekutowski, T. Gierczyk – Wpływ systemów uprawy kukurydzy w monokulturze na stan zachwaszczenia łanu pełny tekst
23. J. Sowiński, R. Bodarski – Wstępna ocena możliwości produkcji zielonki z uprawy współrzędnej kukurydzy z fasolą zwyczajną i wielokwiatową pełny tekst
24. E. Stanisławska-Glubiak, J. Korzeniowska, A. Kaus – Skuteczność zlokalizowanego nawożenia PKMg zbóż w systemie uprawy zerowej pełny tekst
25. H. Sulewska, G. Ptaszyńska – Reakcja kukurydzy uprawianej na ziarno na stosowanie preparatów mikrobiologicznych pełny tekst
26. H. Sulewska, P. Jazic, G. Ptaszyńska – Ocena wartości siewnej nasion kukurydzy w sześcioletnim okresie przechowywania pełny tekst
27. E. Szeleźniak – Wpływ związków mineralnych i organicznych modyfikujących pH cieczy opryskowej na skuteczność działania tralkoksydymu pełny tekst
28. E. Gaweł – Plonowanie i wartość pokarmowa mieszanek lucerny z kupkówką pospolitą i esparcetą w warunkach różnych systemów wypasania pełny tekst
29. M.J. Król, J. Wielbo, J. Zielewicz-Dukowska – Genetyczne determinanty enzymów zaangażowanych w wykorzystanie WWA jako substratu pierwotnego podczas wiązania N2 przez bakterie z rodzaju Pseudomonas pełny tekst

CONTENTS
1. R. Bodarski, T. Wertelecki, T. Kowalik – The effect of chemical additives on basic chemical composition, quality and aerobic stability of whole crop maize silage
2. J. Borowiecki – Review on Festulolium braunii (K. Richter) A. Camus
3. G. Cacak-Pietrzak, A. Ceglińska, A. Sułek – Effect of nitrogen fertilization and retardants on yield and quality of winter wheat grain
4. E. A. Czyż – Effects of different soil tillage systems on some soil physical properties and yield of maize in monoculture
5. A. Gajda, S. Martyniuk – Particulate organic matter and microbial biomass C contents in soils with different mechanical structure
6. A. Harasim, M. Matyka – Major elements of winter wheat production technology effecting yields and their development over a long period
7. J. Hołaj, M. Machul – Modelling of maize silage production costs
8. B. Klepacki, B. Gołębiewska – The change in profitability of the production of maize for grain in Poland
9. S. Krasowicz, W. Nowacki – Effect of technology intensity on the efficiency of crop production
10. M. J. Król, A. Perzyński – Utilisation of benzene as the sole carbon source in fixation of free nitrogen by Azospirillum spp. and Pseudomonas stutzeri strains of bacteria
11. A. Kruczek – Response of the maize varieties to the method of fertilization with a two-component NP fertilizer depending on the date of sowing
12. A. Kruczek – The effect of nitrogen rate, nitrogen fertilizer application method and multi-component fertilizer on the yield of maize
13. A. Kruczek – The influence of starter fertilization with nitrogen fertilizers and with a multi-component fertilizer on the rate of maize emergence
14. A. Kruczek, P. Szulc – Effect of phosphorus rate, fertilizer type and method of fertilization on the yield of maize cultivated for grain
15. M. Machul – Use of the SPAD test to determine a supplementary nitrogen rate for maize
16. M. Machul, T. Jadczyszyn – Suitability of relative chlorophyll content index to assess maize nitrogen nutrition status
17. I. J. Niedziółka, M. Szymanek – Attempt to assess a sweet maize production technology that involves the use of combine harvesting of cobs and mechanical kernel separation
18. J. Podleśny – The method of sowing method and row spacing on the growth, development and yielding of determinate type of white lupine
19. J. Podleśny, A. Stochmal – Pre-sowing laser light effect on some biochemical and physiological processes in seeds and plants of maize (Zea mays L.)
20. H. Rola, M. Kucharski – Use of weed resistance identification methods based on weed species occurring in maize crop
21. H. Rola, T. Sekutowski – Effect of soil tillage on the sulfonylurea herbicides degradation rate in maize
22. H. Rola, T. Sekutowski, T. Gierczyk – Effect of the soil tillage on weed infestation in maize monoculture
23. J. Sowiński, R. Bodarski – Preliminary evaluation of forage production from bicropping system of maize with common and scarlet runner bean
24. E. Stanisławska-Glubiak, J. Korzeniowska, A. Kaus – The efficiency of PKMg deep-band fertilization for cereals in no-tillage system
25. H. Sulewska, G. Ptaszyńska – Reaction of maize grown for grain to microbiological preparations
26. H. Sulewska, P. Jazic, G. Ptaszyńska – Evaluation of the sowing value of maize seeds during six years storage period
27. E. Szeleźniak – Effect of mineral and organic compounds modifying spray pH on tralkoxydim efficacy
28. E. Gaweł – Yielding and nutritive value of mixtures of lucerne with orchard grass and sainfoin under different grazing systems
29. M.J. Król, J. Wielbo, J. Zielewicz-Dukowska – Genetic determinants of enzymes contributing to utilization of PAHs as substrates in atmospheric nitrogen fixation in Pseudomonas spp. strains
................................
Dodany    20.10.2009

Zmieniony 20.10.2009
Liczba odwiedzin :11657