Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów Drukuj

powrót     

Kierownik:  dr inż. Grzegorz Siebielec                tel: 81 4786 910

Sekretariat:  tel. 81 4786 919                           FAX: 81 4786 920


 Sekretariat Zakładu znajduje się w Centrum INCBR, adres: ul. Krańcowa 8, Puławy    link do mapy Google 

Adres do korespondencji: Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów,  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy.


Przedmiot działalności Zakładu:

 • kartografia i waloryzacja przestrzenna gleb w skali kraju i poszczególnych regionów,
 • tworzenie i wykorzystanie cyfrowych zasobów informacji przestrzennej o glebach użytkowanych rolniczo,
 • ochrona jakości gleb użytkowanych rolniczo i badanie mechanizmów ich degradacji,
 • monitoring zmian jakości gleb w skali kraju i regionów na potrzeby wdrażania instrumentów polityki krajowej i europejskiej,
 • zastosowanie modeli obiegu węgla dla oceny wpływu rolnictwa na zachowanie zasobów węgla w glebie,
 • badania poziomu zanieczyszczenia gleb pierwiastkami śladowymi i substancjami organicznymi (WWA, PCB, DDT, itd.) oraz rozwój metod remediacji gleb zanieczyszczonych,
 • rozwój metod rekultywacji terenów zdegradowanych,
 • ocena środowiskowych skutków wykorzystania substancji odpadowych w rolnictwie,
 • badania ekotoksyczności oraz procedury oceny ryzyka ekologicznego,
 • monitorowanie wpływu urbanizacji na zasoby glebowe,
 • ocena skutków środowiskowych instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej,
 • transformacja dostępnych zasobów informacji przestrzennej o glebach do formatów stosowanych w Unii Europejskiej,
 • rozwój zdalnych i chemometrycznych metod oceny jakości gleb oraz użytkowania gruntów,
 • ocena zagrożenia i badania modelowe różnych form erozji gleb,
 • modelowanie w zakresie obiegu wody i składników biogennych w glebie i na poziomie zlewni,
 • opracowywanie systemów melioracji przeciwerozyjnych dla obszarów wyżynnych, ze szczególnym uwzględnieniem ekotechnicznych zabiegów polepszających gospodarkę wodną i ochronę przed powodziami,
 • doskonalenie wzorców kompleksowego urządzania obszarów wiejskich.

 

OFERTA

 • opracowania  dotyczące  oceny  jakości  gleb,  poziomu  ich zanieczyszczenia, zmian użytkowania ziemi, waloryzacji obszarów użytkowanych rolniczo  i  procesów  degradacji  gleb  oraz  wyznaczanie  obszarów zagrożonych procesami degradacji gleb,
 • ocena  ekotoksyczności  i  analiza  ryzyka  ekologicznego  związanego z zanieczyszczeniem gleb,
 • tworzenie baz danych oraz integracja i przetwarzanie danych przestrzennych charakteryzujących jakość gleb i obszary wiejskie,
 • tworzenie i sprzedaż cyfrowych map glebowo-rolniczych i ich pochodnych oraz digitalizacja i aktualizacja map glebowo-rolniczych i baz danych,
 • ocena przydatności substancji odpadowych w rolnictwie,
 • określanie  bilansu  wodnego  oraz  procesów  migracji  biogenów i zanieczyszczeń w obszarach zlewni,
 • tworzenie projektów kompleksowego urządzania obszarów wiejskich,
 • oznaczenia właściwości gleb oraz poziomu zanieczyszczeń gleb pierwiastkami śladowymi oraz związkami organicznymi.

Infrastruktura badawcza:

Zakład dysponuje bogatą infrastrukturą i bazą aparaturową w zakresie prac kartograficznych i analiz przestrzennych oraz analiz laboratoryjnych gleb, roślin, wód i odpadów.

W zakresie kartografii i analiz przestrzennych: 

 • zaawansowane oprogramowanie do analiz przestrzennych, modelowania zmian użytkowania ziemi, bilansu wodnego, procesów erozyjnych, migracji składników biogennych i zanieczyszczeń,
 • profesjonalne systemy GPS,
 • urządzenia do skanowania i druku map,
 • zintegrowane bazy danych o glebach i środowisku.

Najważniejsza dotychczasowa baza aparaturowa laboratorium Zakładu pozwala na:

 • oznaczenia właściwości fizykochemicznych gleb - laserowy analizator składu granulometrycznego Mastersizer 2000, mobilny spektrofotometr VIS-NIR, analizator CN VarioMacro, detektor oznaczania przewodności elektrycznej gruntów, penetrologer glebowy, sondy profilowe do oznaczania wilgotności gleb,
 • oznaczenia zawartości pierwiastków i substancji organicznych w glebach, wodach i roślinach - ekstraktor ASE, chromatograf gazowy z detektorem ECD, chromatograf gazowy z detektorem MS, spektrometr ICP-MS, spektrofotometr ASA z kuwetą grafitową, spektrofotometr UV-VIS,
 • badania ekotoksyczności - system badania toksyczności wody lub gleb Microtox, zestaw Oxi-Top, system Fitotox-kit.

Najnowszy sprzęt laboratoryjny w dyspozycji Zakładu  link...

Pracownicy naukowi i badawczo-techniczni:
prof. dr hab. Franciszek Wochdr Jan Jadczyszyn
 dane kontaktowe... 

prof. dr hab. Alina Kabata-Pendias, em

dr inż. Jacek Niedźwiecki  


prof. dr hab. Barbara Maliszewska-Kordybach em

dr Beata Suszek-Łopatka 
dr inż. Grzegorz Siebielec dr inż. Rafał Wawer 
dr Agnieszka Klimkowicz-Pawlasmgr Aleksandra Ukalska- Jaruga
dr Bożena Smreczak mgr Radosław Kaczyński 

dr Monika Kowalik

mgr Piotr Koza 
dr Guillaume Debaene mgr Artur Łopatka 
dr inż. Eugeniusz Nowocień 
 Doktoranci: 
  mgr Tomasz Miturski  
  mgr Beata Bartosiewicz 
   
   
   
   
   

 

................................
Dodany    12.10.2009

Zmieniony 22.03.2018
Liczba odwiedzin :24218