Habilitacje i doktoraty Drukuj

   Prace doktorskie                                                                                                           Prace habilitacyjne...

 • BARTOSZ NAROLSKI
  Efektywność plonotwórcza siarki i azotu w produkcji żyta jarego, 2017, (Promotor  dr hab. Anna Podleśna)  streszczenie pracy 
 • MARCIN DOBOSZ 
  Ocena produkcyjno-ekonomiczna różnych systemów uprawy roli pod pszenicę ozimą, 2016, (Promotor  dr hab. Janusz Smagacz )  streszczenie pracy 
 • PAWEŁ RADZIKOWSKI 
  Różnorodność owadów prostoskrzydłych (Orthoptera) w zbożach ozimych w gospodarstwach ekologicznych i konwencjonalnych w województwie lubelskim, 2016, (Promotor  dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, Promotor pomocniczy dr Jarosław Stalenga )  streszczenie pracy 
 • ANNA AGNIESZKA FARIASZEWSKA 
  Wpływ stresu suszy na plonowanie i przebieg procesów fizjologicznych oraz skład chemiczny traw pastewnych z rodzajów Lolium, Festuca i Festulolium, 2016, (Promotor  dr hab. Mariola Staniak )  streszczenie pracy 
 • DAMIAN WACH 
  Przydatność wybranych wskaźników fizjologicznych do oceny wrażliwości kukurydzy na stres suszy zależnie od zaopatrzenia w potas, 2016, (Promotor prof. dr hab. Alicja Pecio )  streszczenie pracy 
 • ADAM KLEOFAS BERBEĆ 
  Różnorodność flory segetalnej i glebowego banku nasion w zbożach jarych w gospodarstwach ekologicznych i konwencjonalnych w województwie lubelskim, 2016, (Promotor dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, Promotor pomocniczy dr Jarosław Stalenga)  streszczenie pracy 
 • MAŁGORZATA HOLKA
  Ocena skutków środowiskowych w intensywnym systemie produkcji rolniczej z wykorzystaniem metodyki LCA (Life Cycle Asseeement), 2016, (Promotor  prof. dr hab. Janusz Jankowiak)  streszczenie pracy 
 • OLGA KALITOWSKA
  Wpływ zawartości miedzi i cynku w glebie na degradację wybranych substancji czynnych herbicydów, 2016, (Promotor  prof. dr hab. Mariusz Kucharski)  streszczenie pracy 
 • BOGUSŁAW WŁODARCZYK
  Ocena zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych na glebach lekkich w powiecie Przysucha, 2016, (Promotor  prof. dr hab. Adam Harasim)  streszczenie pracy 
 • ALEKSANDR MICKIEWICZ
  Reakcja kukurydzy na nawozenie borem, miedzią i cynkiem w warunkach monokultury i uproszczonej uprawy roli, 2015, (Promotor  prof. dr hab. Stanisław Wróbel)  streszczenie pracy 
 • BEATA SUSZEK-ŁOPATKA 
  Wpływ temperatury i wilgotności gleby na ekotoksylogiczne oddziaływanie fenatrenu, 2014 (Promotor  prof. dr hab. Barbara Maliszewska-Kordybach) 1.75 MB  
 • ANDRZEJ MADEJ
  Ocena realizacji zasad rozwoju zrównoważonego w wybranych gospodarstwach woj. podlaskiego, 2012 (Promotor  prof. dr hab. Adam Harasim) 1.51 MB 
 • JUSTYNA TRAJDOS
  Ocena łącznego stosowania herbicydów z adiuwantami w przedwschodowej ochronie ziemniaka i buraka cukrowego, 2012 (Promotor  dr hab. Mariusz Kucharski.) 2.11 MB 
 • MARZENA MIKOS
  Plonowanie i wartość technologiczna ziarna pszenicy orkisz (Triticum aestivum ssp. spelta L.) w zależności od wybranych czynników agrotechnicznych, 2012 (Promotor  prof. dr hab. Grażyna Podolska.) 2.4 MB 
 • PIOTR OCHAL
  Wykorzystanie syntetycznego wskaźnika do oceny stanu agrochemicznego gleb w Polsce, 2012 (Promotor  dr hab. Janusz Igras prof. nadzw.) 3.4 MB
 • EWA KRASUSKA
  Metoda szacowania cen biomasy dla energetyki z uwzględnieniem premii za ryzyko, 2012 (Promotor Prof. dr hab. Antoni Faber) 1 MB
 • MARCIN PRZYBYŚ
  Charakterystyka i występowanie wirusa Y ziemniaka (PVY) w głównych rejonach uprawy tytoniu w Polsce, 2011 (Promotor Prof. dr hab. Teresa Doroszewska) 9 MB
 • RENATA KIELOCH
  Reakcja wybranych gatunków chwastów na niektóre herbicydy w zależności od czynników abiotycznych, 2011 (Promotor Dr hab. Krzysztof Domaradzki prof. nadzw.) 1.3 MB
 • JUSTYNA KRZYŻANOWSKA
  Związki fenolowe mięty długolistnej (Mentha longifolia L.) i mięty pieprzowej (Mentha×piperita L.) rosnących w warunkach polowych oraz w kulturach in vitro, 2011 (Promotor Prof. dr hab. Wiesław Oleszek) 27 MB
 • MONIKA KOWALIK
  Prognozowanie zmian wykorzystania przestrzeni rolniczej przy użyciu modelu symulacyjnego
  METRONAMICA, 2010 (Promotor Dr hab. Tomasz Stuczyński) 11 MB
 • IWONA KOWALSKA
  Skład i zawartość zwiazków fenolowych w częściach nadziemnych Medicago truncatula Gaertner, 2009 (Promotor Doc. dr hab. Anna Stochmal) 1.2 MB
 • KATARZYNA MIZAK
  Możliwości produkcji wierzby wiciowej (salix viminalis L.) na cele energetyczne w rejonie Kanału Wieprz-Krzna, 2009 (Promotor Prof. dr hab. Antoni Faber) 12.7 MB
 • MARIUSZ MATYKA
  Przemiany wybranych gospodarstw o różnych kierunkach produkcji w okresie transformacji systemowej, 2007 (Promotor Doc. dr hab. Adam Harasim) 2 MB
 • AGNIESZKA KLIMKOWICZ - PAWLAS
  Wpływ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych na aktywność mikrobiologiczną gleb i na rośliny, 2005 (Promotor Prof. dr hab. Barbara Maliszewska-Kordybach) 1.12 MB
 • ALINA BOCHNIARZ
  Plonowanie i efektywność produkcji pszenicy ozimej w różnych systemach gospodarowania, 2004 (Promotor Prof. dr hab. Jan Kuś) 2.9 MB
 • MAREK SOWIŃSKI
  Wpływ stymulacji nasion polem magnetycznym na wzsrost, rozwój i plonowanie bobiku (Vicia faba L.. ssp. minor), 2004 (Promotor Doc. dr hab. Janusz Podleśny) 3.9 MB
 • JANUSZ CZABAN
  Saprotroficzna mikroflora ryzosfery pszenicy ozimej, 2001 (Promotor Prof. dr hab. Józef Kobus) 1.6 MB
 • JERZY KOPIŃSKI
  Bilans składników mineralnych i efektywność ekonomiczna wybranych gospodarstw rolniczych o różnej intensywności produkcji, 2000 (Promotor Doc. dr hab. Stanisław Krasowicz) 1 MB
................................
Dodany    14.02.2012

Zmieniony 05.07.2017
Liczba odwiedzin :23801