Oferta IUNG PIB Drukuj

Badanie nawozów, osadów, odpadów

Badania i opiniowanie nawozów do stosowania w rolnictwie ekologicznym

Rolnicze wykorzystanie pofermentu      zobacz ulotkę...

Programy komputerowe:

 

Program komputerowy: NawSald
Sporządzanie planów nawożenia w gospodarstwach rolnych
Następca programu Naw - 3
Kontakt: Tel. 81 4786 755 Fax 81 8864547 ,
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   

 Program NawSald jest adresowany do producentów rolnych oraz doradców rolniczych, jako narzędzie do sporządzania planów nawożenia w gospodarstwach rolnych dla gruntów ornych w zgodzie z zasadami zrównoważonej gospodarki składnikami mineralnymi.
  W gospodarstwach zrównoważonych nawożenie mineralne należy traktować, jako uzupełnienie nawożenia organicznego. Podstawą zrównoważonego nawożenia jest możliwie precyzyjne określenie ilości dostępnych w gospodarstwie nawozów naturalnych oraz ilości zawartych w nich składników pokarmowych.
Integralną częścią programu NawSald jest moduł umożliwiający symulowanie produkcji  nawozów naturalnych na podstawie informacji o produkcji zwierzęcej w gospodarstwie. Obliczona ilość nawozów naturalnych powinna być rozdysponowana na poszczególne pola w gospodarstwie.
            Inną funkcją, jaką spełnia program jest ocena wpływu nawożenia na środowisko przez kontrolę salda bilansu składników wyznaczane metodą „na powierzchni gleby”.
Dodatnia wartość salda wskazuje, że dopływ składników pokarmowych na danym polu przewyższa ich pobranie z plonami. Wartość ujemna oznacza, że pobranie przez rośliny jest większe od dopływu składników.
Dawki nawozów mineralnych są wyliczane, jako różnica pomiędzy potrzebami pokarmowymi roślin a ilością składników wnoszonych do gleby w nawozach naturalnych i dopływających z innych źródeł (przyorane produkty uboczne, wiązanie azotu przez rośliny motylkowate, opad atmosferyczny) uwzględniana jest również zawartość składników w glebie.
            Program NawSald ma charakter systemu wspierania decyzji. Rolnik lub doradca może korygować wielkość dawek nawozów wyliczonych przez program, skutki wprowadzonych zmian uwidaczniają się w wielkości salda składników, zatem może je kontrolować.

 Wersja  DEMO  (hasło startowe:admin)


Program komputerowy MacroBil
Bilansowanie składników pokarmowych w gospodarstwie na powierzchni pola
Kontakt: Tel.  81 4786 755, Fax 81 8864547 ,
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.    

 Program MacroBil  tworzy bilans składników pokarmowych (N,P,K) w gospodarstwie "na powierzchni pola".
W bilansie po stronie przychodu uwzględnia się następujące źródła dopływu składnika do gleby:
•  nawozy mineralne,
•  nawozy naturalne,
•  nawozy organiczne,
•  przyorane produkty uboczne roślin uprawnych,
•  biologiczne wiązanie azotu (resztki pożniwne roślin motylkowatych, przyorane poplony motylkowate)
•  opad atmosferyczny.
Po stronie rozchodu uwzględnia się pobranie składnika w plonach.
Program pomocny i w realizacji zadań wynikających z Rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz.U. z 2003 r. nr 4, poz. 44).


Program komputerowy Plano RSN
Program do tworzenia planów nawozowych z kontrolą bilansu skladników

Kontakt: Tel. , 81 4786 755, Fax 81 8864547 ,
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.    

 Program Plano RSN jest narzędziem do sporządzania planów nawożenia w gospodarstwach rolnych uczestniczących w programach rolnośrodowiskowych a także może być wykorzystywany do tych celów dla gospodarstw objętych dyrektywą azotanową (OSN).

Integralną częścią programu jest moduł umożliwiający symulowanie produkcji nawozów naturalnych na podstawie informacji o produkcji zwierzęcej w gospodarstwie. Obliczona ilość nawozów naturalnych powinna być rozdysponowana na poszczególne pola w gospodarstwie tak by nie przekroczyć dopuszczalnej rocznej dawki 170 kg azotu.

Dawki nawozów mineralnych są wyliczane jako różnica pomiędzy potrzebami pokarmowymi roślin a ilością składników wnoszonych do gleby w nawozach naturalnych i dopływających z innych zródeł (przyorane produkty uboczne, wiązanie azotu przez rośliny motylkowate, opad atmosferyczny).
Program umożliwia pełną kontrolę dopływu składników na pole.Tworzy też bilans składników NPK metodą "na powierzchni pola"dla całego gospodarstwa


Program komputerowy InfoPlant
Program umożliwia kompleksową ocenę aktualnego stanu odżywienia rośliny uprawnej na podstawie wyników analizy chemicznej próbki roślinnej pobranej w okresie wegetacji. Zasadniczym elementem programu jest graficzna prezentacja koncentracji makro- i mikroelementów w roślinie na tle zakresów zawartości niskiej,optymalnej i wysokiej, co ułatwia diagnozowanie potrzeb nawozowych uprawianej rośliny i sformułowanie odpowiednich zaleceń. Uwzględniono szerokie spektrum roślin uprawnych z następujących grup: zboża, okopowe, strączkowe, motylkowe wieloletnie, rośliny specjalne (tytoń, chmiel) a także rośliny sadownicze, ozdobne i warzywne. Program do pracy w środowisku Windows.
Kontakt: tel. 71 3638707 w.114
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Powrót


 

Prace kartograficzne i gleboznawcze, sprzedaż map:

- opracowanie map glebowych w postaci analogowej i numerycznej
- bonitacja i klasyfikacja gleb, waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej
- tworzenie i zarządzanie numerycznymi bazami danych glebowych dla Polski
- wydzielanie obszarów gleb zdegradowanych i wymagających rekultywacji

- mapy glebowo-rolnicze w skali 1:25000 i 1:100 000, dane tekstowe i numeryczne charakteryzujące przydatność rolniczą,
właściwości i stan zagrożeń gleb Polski w ujęciu lokalnym i regionalnym

- usługi informatyczne i przetwarzanie materiałów kartograficznych do postaci numerycznej
- pomiary GPS
- dane glebowe i środowiskowe niezbędne do opracowania strategii rozwoju gmin i regionów
- szkolenia w zakresie budowy i wykorzystania systemów GIS w ochronie środowiska, planowaniu przestrzennym i zarządzaniu przestrzenią rolniczą.

Formularz zamówienia   tutaj...

Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Powrót

................................
Dodany    16.10.2009

Zmieniony 18.04.2018
Liczba odwiedzin :192070