Nominacja profesorska dla pracownika naukowego IUNG PIB Drukuj

W dniu 3 lutego 2010 r. Prezydent RP Lech Kaczyński wręczył nominację profesorską prof.dr hab. Marii Jadwidze Król. Akt nadania tytułu profesora podpisany 25 września 2009r.

Prof. dr hab.Maria Jadwiga Król

Urodzona 04.06.1942 r., w Puławach. Ukończyła Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, kierunek mikrobiologia, Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień mgr biologii w zakresie mikrobiologii uzyskała 02.10.1965 r., na podstawie pracy na temat „ Wpływ temperatury na częstość mitotycznej rekombinacji międzygenowej i wewnątrzgenowej u Aspergillus nidulans „ wykonanej pod kierunkiem prof. Władysława Kunickiego-Goldfingera.

Pracę w IUNG rozpoczęła 01.02.1966 r. w Zakładzie Mikrobiologii Rolniczej. Stopień dr otrzymała 21.11.1978 r. na podstawie pracy pt.: „ Występowanie i aktywność drobnoustrojów utleniających siarkę w glebach ”.

W roku 1980 pracowała od 01.02 do 15.07 na Uniwersytecie w Marsylii w Zakładzie Mikrobiologii Środowiska Morskiego jako stypendystka Rządu Francuskiego, biorąc udział w badaniach taksonomicznych heterotroficznych bakterii tlenowych z riwiery Camarque.

Na podstawie rozprawy pt.: „ Drobnoustroje ryzosfery jęczmienia jarego „ w 1997 r. otrzymała stopień dr hab., a w 1998 mianowana została na docenta. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 25 września 2009 r. nadał Marii Król tytuł naukowy profesora nauk rolniczych.

W początkowym okresie pracy pod kierunkiem prof. J. Kobusa brała udział w badaniach z zakresu zmian biologicznych i chemicznych zachodzących w różnych glebach pod wpływem zanieczyszczenia siarką elementarną i związkami azotu. Badała wpływ substancji użyźniających na aktywność biologiczną gleby w rejonie Zakładów Azotowych w Puławach. Prowadziła badania liczebności i aktywności drobnoustrojów utleniających siarkę elementarną w glebach na terenie Polski i w glebach silnie zasiarczonych z terenu kopalni siarki Grzybów, pod kierunkiem prof. J. Siuty.

Przez kilka lat badała również ilościowo i jakościowo mikroflorę ryzosfery jęczmienia jarego, uprawianego na różnych glebach w kraju.

W ostatnich latach zajmuje się bakteriami asocjacyjnymi z rodzaju Azospirillum, wiążącymi wolny azot z korzeniami roślin zbożowych a szczególnie przydatnością bakterii Azospirillum spp. i Pseudomonas stutzeri do bioremediacji gleb skażonych węglowodorami aromatycznymi oraz rozkładem biologicznie czynnych związków fenolowych przez bakterie z rodzaju Azospirillum. Dotychczas była promotorem jednej pracy doktorskiej (obronionej z wyróżnieniem) i recenzentem dwóch rozpraw, licznych prac naukowych i projektów badawczych.

Jest autorem lub współautorem 116 publikacji obejmujących prace naukowe w czasopismach krajowych i zagranicznych, w tym doniesień (46) na konferencjach krajowych i za granicą. Ponadto jest autorem trzech obszernych monografii dotyczących drobnoustrojów glebowych i współautorem jednej.

 

 

................................
Dodany    19.02.2010

Zmieniony 19.02.2010
Liczba odwiedzin :9004