Konferencja dotycząca kształtowania żyzności gleb Drukuj

10.02.11 W dniu 9 lutego 2011 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja poświęcona problemom kształtowania żyzności gleb. Była ona kontynuacją panelu „Czy Polsce zagraża spadek żyzności gleb?”, który odbył się 2 miesiące wcześniej. Podczas tego panelu prezentowane było stanowisko nauki, poparte wynikami badań i analiz.

W czasie konferencji zaprezentowano 14 referatów dotyczących głównie opinii oraz poglądów rolników i przedsiębiorców rolnych na temat wykorzystania pożytecznych mikroorganizmów i biostymulatorów w rolnictwie. Opinie te były popierane wynikami  uzyskanymi w praktyce, w konkretnych gospodarstwach.

 Obradom przewodniczył Dyrektor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach – prof. dr hab. Wiesław Oleszek.
          Uczestniczący w konferencji Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dr Marek Sawicki zwrócił uwagę na wagę i znaczenie praktyczne oraz społeczne problemów  żyzności gleb i jakości produkcji, zarówno aktualnie jak i w ujęciu perspektywicznym. Zaakcentował potrzebę stałej, partnerskiej współpracy nauki, doradztwa i praktyki również w tych dziedzinach.
 W konferencji wzięło udział około 200 osób, reprezentujących praktykę rolniczą, doradztwo, firmy wspierające rolnictwo oraz instytuty badawcze i uczelnie rolnicze.
          W referatach przedstawiono korzystny wpływ stosowania pożytecznych mikroorganizmów na żyzność i urodzajność oraz odczyn gleb, zawartość glebowej materii organicznej, jakość uzyskiwanych produktów a także na efekty produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw towarowych o dużej skali produkcji, z reguły specjalistycznych. Wskazywano również na korzystny wpływ stosowania niekonwencjonalnych, zdaniem referentów nowatorskich, a zarazem tanich i prostych rozwiązań, na zdrowie ludzi i zwierząt.
 Wszystkim referatom towarzyszyła ożywiona, niekiedy bardzo ostra, dyskusja.
        Konferencja wykazała, że problemy kształtowania żyzności gleb i poprawy jakości produkcji rolniczej oraz dążenie do ograniczenia niekorzystnego wpływu działalności rolniczej są powszechnie doceniane. Zarysowała się jednak różnica stanowisk nauki i praktyki na temat oceny wpływu pożytecznych mikroorganizmów.
        Część przedstawicieli nauki wskazywała na subiektywny charakter i nieprecyzyjność ocen przedstawianych przez rolników – praktyków. Zwrócono uwagę na konieczność stosowania metodyki typowej dla badań rolniczych i uwzględniania całego kompleksu czynników, a także prowadzenia porównań na tle obiektów kontrolnych.
         Natomiast przedstawiciele rolników i firm propagujących nowe rozwiązania udowadniali na podstawie uzyskanych, w warunkach produkcyjnych rzeczywistych wyników wysoce pozytywne i wielokierunkowe oddziaływanie pożytecznych mikroorganizmów.
          W podsumowaniu konferencji stwierdzono, że problemy oceny różnych sposobów kształtowania żyzności gleb powinny być płaszczyzną współpracy nauki z praktyką, opartej na zasadzie sprzężeń zwrotnych. Nauka powinna w większym, niż dotychczas stopniu, obiektywnie oceniać rozwiązania stosowane przez rolników, którzy są żywotnie zainteresowani efektami produkcyjnymi i ekonomicznymi, a także utrzymaniem trwałości funkcjonowania swojego warsztatu pracy tj. pola czy gospodarstwa.
         Sugestie praktyki powinny być natomiast brane pod uwagę przy formułowaniu tematów badawczych. Z całą pewnością nie należy ich pomijać. Takie podejście jest wyznaczone zarówno przez działania podejmowane przez MRiRW jak i rzeczywiste potrzeby rolników. Może ono również ułatwić prowadzenie działalności doradczej.
         Uczestnicy ocenili konferencję jako ciekawą i pożyteczną.

Informacja o konferencji znajduje się też na stronie MRiRW.