Spotkanie robocze konsorcjum GREENLAND Drukuj

20.02.12 W dniach 2 – 3 lutego 2012 roku w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym, odbyło się spotkanie uczestników projektu GREENLAND - Gentle remediation of trace element contaminated land (FP7-KBBE-2010-4), realizowanego w ramach 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej.

W spotkaniu udział wzięło 23 osoby, reprezentujące 15 instytucji wchodzących w skład konsorcjum. Projekt jest realizowany przez specjalistów z dziedziny remediacji gleb, toksykologii pierwiastków śladowych, biotechnologii, mikrobiologii gleb z 10 krajów europejskich.
Uczestnicy spotkania zostali powitani przez Dyrektora Instytutu, Prof. dr hab. Wiesława Oleszka, który w krótkiej prezentacji przybliżył uczestnikom zakres badań prowadzonych w Instytucie.

Spotkanie było poświęcone podsumowaniu badań wykonanych w 1 roku projektu oraz bieżącej realizacji w zakresie monitoringu zrekultywowanych obszarów pilotażowych, przetwarzania biomasy uzyskanej z tych obiektów, rozwoju metod oceny skuteczności rekultywacji, możliwości optymalizacji zabiegów remediacyjnych oraz tworzenia wytycznych i ram prawnych dla zabiegów rekultywacyjnych. Dużą zaletą projektu jest fakt, że opiera się na ocenie wieloletnich obiektów, reprezentujących zróżnicowane typy i poziomy zanieczyszczenia, metody remediacji i warunki klimatyczne, co pozwala na wiarygodną ocenę trwałości i skuteczności remediacji gleb zanieczyszczonych pierwiastkami śladowymi.

Zespół IUNG-PIB w 1 roku trwania projektu wykonał badania obiektu pilotażowego, składowiska odpadów pohutniczych zrekultywowanego w roku 1995, pod kątem trwałości rekultywacji i poziomu emisji zanieczyszczeń ze składowiska oraz ryzyka transferu metali do łańcucha żywieniowego. Ponadto wykonano ocenę różnorodności botanicznej na obiekcie oraz zmian w pokrywie roślinnej na przestrzeni kilkunastu lat jako informacja o przydatności poszczególnych gatunków traw do zadarniania tego typu obiektów. W doświadczeniu szklarniowym przetestowano nowe sorbenty i ich kombinacje pod względem skuteczności unieruchamiania metali.
Więcej informacji o projekcie na stronie: http://www.greenland-project.eu/