INFORMACJE WYDAWNICTWA

Definicja monografii :

Monografia -  recenzowane, spójne tematycznie opracowanie naukowe (minimum 6 arkuszy wydawniczych), opublikowane jako książka lub odrębny tom, przedstawiające jakieś zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy. Do monografii zalicza się także publikowane tłumaczenia publikacji zagranicznych wraz z opracowaniem redakcyjnym, wydawnictwa źródłowe, leksykograficzne, tematyczne encyklopedie i leksykony, a także komentarze do ustaw, słowniki bio- i bibliograficzne, bibliografie, katalogi zabytków muzycznych. Za monografię uznaje się: edycje tekstów źródłowych, leksykografie oraz atlasy i mapy wieloaspektowe. Do monografii zalicza się także opracowania naukowe zawierające spójne tematycznie referaty wygłoszone na konferencji lub konferencjach naukowych. Każda monografia powinna zawierać bibliografię naukową. Za monografię nie uznaje się monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach, skryptów akademickich, powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników, dzienników oraz wznowień monografii naukowych. 


Punktacja w ocenie MNiSW:
Autorstwo monografii naukowej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim  – 25 punktów.

Autorstwo monografii naukowej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub języku innym niż języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski  – 20 punktów.

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim  – 5 punktów.

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub języku innym niż języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski  – 4 punkty.